22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa tutustumaan Dicuren palveluiden sydämeen, Service Manager Minna Teiskoseen. Minna vastaa etävastaanottopisteiden suunnittelusta, rakentamisesta sekä käyttöönottoprosessista, joka sisältää tarkasti suunnitellut vaiheet. Projektisuunnitelma, laadunvalvonnan suunnitelma, tietoturvasuunnitelma ja muut dokumentit varmistavat, että kaikki osa-alueet on huomioitu. Minnan tehtävänä on varmistaa, että kaikilla on tarvittava tieto, osaaminen, laitteet ja toimivat yhteydet ennen toiminnan käynnistämistä.

- Asiat käydään suunnitellussa järjestyksessä läpi yhteistyössä palveluntilaajan kanssa sekä suunnitellaan heidän nykyistä toimintaansa tukeva palvelukonsepti ja käyttöönottoprosessi.

Minna painottaa asiakaslähtöistä näkökulmaa ja kertoo, että kaiken tekemisen perusta on laadukas työ ja asiakkaan arvostaminen. Koko käyttöönotto suunnitellaan asiakkaan yksilölliset tarpeet ja nykytila huomioiden. Minnan työssä korostuvat monialainen osaaminen, kyky tarkastella etävastaanotto kokonaisuutta monesta näkökulmasta sekä nopea reagointikyky muuttuviin tilanteisiin. Hän tuo mukanaan vahvan halun tehdä laadukasta ja hyvää työtä, yhdistettynä ennakkoluulottomuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen.

- Erityisesti käytön alkaessa olemme saavutettavissa nopeasti ja apua saa herkästi kaikissa tilanteissa myös palvelun ollessa tuotannossa, Minna korostaa.

Minnalla on rikas kokemus, joka kattaa sairaanhoitajan työn, esimiestyön ja sovellusasiantuntijuuden. Hän ymmärtää hoitotyötä syvällisesti, ja esimiestyö on antanut hänelle näkökulmaa uusien asioiden käyttöönottoon hoitotyössä. Sovellusasiantuntijana hän on ollut mukana kehittämässä ja käyttöönottamassa useita etätutkimuslaitesovelluksia. Minna on vakuuttava teknisen osaamisen suhteen ja on onnistunut viemään etävastaanottotoimintaa eteenpäin.

- Hoitajat, potilaat ja lääkärit ovat olleet erittäin tyytyväisiä Dicuren palveluun. 

Minna arvioi onnistumistaan Service Managerin roolissa asiakaspalautteen ja toiminnan sujuvuuden kautta. Yhtenä onnistumisen mittarina hän pitää luottamuksellista yhteistyötä palveluntilaajan vastuuhenkilöiden sekä hoitajien että Dicurelääkäreiden kanssa. Asiakaspalautteessa korostuvat saavutettavuus ja nopea reagointi haasteisiin. Kuukausittaiset palaverit ja asiakastyytyväisyyskyselyt ovat osa Dicuren jatkuvaa kehittämistä.

- Mahdolliset eteen tulevat haasteet ja ongelmat pyritään ratkaisemaan välittömästi ja olemme aina saavutettavissa, Minna painottaa.

Minna näkee Dicuren palvelun yhteiskunnallisesti merkittävänä tarjoamalla paikkakuntariippumatonta lääkärin vastaanottoa. Hänen mukaansa palvelu on konkreettisesti vaikuttanut terveysasemien hoitojonojen purkamiseen, tarjoten kiireetöntä hoitoonpääsyä ja tuoden lääkärin potilaan lähelle. Potilaita pystytään etätutkimusvälineet sisältävän kokonaisuuden avulla hoitamaan sekä diagnosoimaan laaja-alaisesti ja turvallisesti. 

- Vastaanotot pystytään pitämään lähellä potilaita, eikä heidän tarvitse lähteä suuriin sote-keskuksiin, minne voi olla pitkäkin etäisyys. Potilas hyötyy aidosti Dicuren palvelusta.

Dicuren etälääkäripalvelu ratkaisi yhden terveysaseman hoitojono-ongelman muutamassa kuukaudessa, tarjoamalla etävastaanottoa kolmena päivänä viikossa. Tämän seurauksena kiireettömään hoitoon pääsy lääkärille parantui merkittävästi. Potilaat voivat saada ajan etälääkärin vastaanotolle puolet nopeammin verrattuna perinteiseen läsnälääkärin vastaanottoon.

Työn monipuolisuus ja jatkuva kehittäminen antavat Minnalle mahdollisuuden haastaa itseään ja oppia uutta. Opiskelu YAMK-tasolla tukee työn kehittämistä, ja Minna näkee kehittämisen jatkuvana prosessina, joka ei koskaan lopu. Minna korostaa työnsä monipuolisuutta ja kertoo olevansa kiinnostunut jatkossakin kehittämään itseään. 

- Olen aidosti kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan digikehittämisestä, se on sydäntäni lähellä.

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.