23.2.2023

Dicuren palvelumalli vastaa erinomaisesti STM:n Tiekartta 2023-2027-strategian tavoitteisiin

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa 2023 hyvinvointialueuudistuksen jälkeiselle ajalle tiekartan, jossa keskeisenä osana on digitalisaatio. Palvelupäällikkö Minna Teiskonen kuvaa Dicuren toimintamallien edistävän strategian kärkiä erinomaisesti, ja kertoo aloitetusta yhteistyöstä ensimmäisen hyvinvointialueen kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 15. helmikuuta tiekartan, jossa pohdittiin ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden sekä saatavuuden turvaamiseen vuosille 2022–2027.

Tiekartta rakentuu neljän strategisen kärjen alle. Ne ovat osaamisen varmistaminen, työn vaikuttavuuden parantaminen, hyvän työn edellytykset sekä tietopohja-analyysi ja ennakointi. Nämä kaikki myötäilevät myös Dicuren näkemystä toimivista terveydenhuoltopalveluista. Myös digitalisaatio on mainittu osana vaikuttavuuden parantamista.

Osaamisen varmistaminen liittyy läheisesti ammattilaisten määrään: lääkärivajetta on erityisesti terveyskeskuksissa ja suun terveydenhuollossa, ja osaamista tulisikin lisätä koulutuspaikkojen sekä työperäisen maahanmuuton avulla. On tärkeää, että sote-alan ammattilaisten työ kohdennetaan kunkin ammattiryhmän koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysministeriö kannustaa digitalisaation lisäämiseen. Hoidon vaikuttavuuden ja henkilöstön riittävyyden kannalta on tärkeää, että uusille innovaatioille on tilaa sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöissä. Dicuren palvelupäällikkö Minna Teiskonen toivookin, että hyvinvointialueet tekisivät enemmän yhteistyötä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa hakemalla tehokkaampia ja laadukkaampia toimintatapoja esimerkiksi etäpalveluiden avulla.

“Dicuren palvelukonseptin avulla on mahdollista vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja paitsi parantaa palveluiden saatavuutta, myös turvata ammattitaitoisen työvoiman saantia koko palveluketjussa”, Teiskonen summaa. 

Vaikka tiekartta kertoo etähoitopalveluiden tai -vastaanottojen kehittyneen ja yleistyneen merkittävästi, ei kaikkia etäpalvelujen mahdollisuuksia ole Teiskosen mukaan läheskään vielä hyödynnetty. Hän muistuttaa, että etähoitoa pelkkää videota hyödyntäen on jo yleisesti käytetty, mutta Dicurella mukana on videokuvan lisäksi lääkäri ja hänen apunaan hoitaja sekä etätutkimusvälineistö. Kokonaisuuteen kuuluu myös henkilöstön perehdyttäminen ja tuki ongelmatilanteiden varalle.

Osana Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (2023–2025) uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa lisätään jatkossa entisestään. Dicure on sopinut pilotin aloittamisesta Keski-Suomen hyvinvointialueen (Hyvaks) kanssa. Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma on mukana tukemassa myös tätä pilotointia. Kehittämishankkeen ohjelmapäällikkönä toimii Emilia Nygren. Emilian yhteystiedot: emilia.nygren(at)hyvaks.fi, puh. 050 311 8687. 

STM:n mukaan henkilökunnan yleistä digiosaamista tulisi kehittää, jottei digitalisaatio kuormita henkilökuntaa entisestään. Teiskonen kertoo Dicuren tunnistaneen saman ongelman:

“Panostamme palvelukonseptin käyttöönottoon yhteistyössä palveluntilaajan kanssa. Käyttöönotossa varmistamme toimintaan osallistuvan henkilöstön osaamisen sekä tarjoamme tuen ongelmatilanteisiin”, hän painottaa.

“Uskon, että uudenlainen etävastaanottopalvelumme auttaa parantamaan palvelujen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta yhdessä perinteisten läsnävastaanottojen rinnalla.”

 

Ajankohtaiset uutiset

29.4.2024

Tutkimukset tukevat: Etävastaanottojen ja tutkimusvälineiden käytöllä merkittäviä hyötyjä

Sencom ja Dicure ovat vuosien ajan kehittäneet hoitaja-avusteisia etävastaanottoja, jotka parantavat terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta.  Tutustu tuoreeseen artikkeliimme, johon olemme koonneet löydettyjä tutkimustuloksia, joiden tutkimusnäyttö tukee kokemusperäistä tietoamme osoittaen, että hoitaja-avusteiset etävastaanotot ja etätutkimusvälineet tarjoavat huomattavia hyötyjä potilaan hoidossa. Käymme jatkossa läpi löydettyjä tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin.

15.3.2024

Hoitaja-avusteinen etävastaanottopalvelu yhdistää etälääkärin ja perinteisen lähivastaanoton hyvät puolet

Etävastaanottopalveluja on tarjottu innovatiivisena ratkaisuna Suomen lääkäripulaan, mutta niiden tehokkuus ja turvallisuus riippuu toteutustavasta. Hoitaja-avusteinen etä- ja lähilääkärivastaanottoa yhdistelevä palvelu mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen hoidon, auttaen turvaamaan terveyspalveluita ympäri Suomen.

22.1.2024

"Dicurelaiset esittelyssä: Service Manager Minna Teiskonen

Tervetuloa Dicuren palveluiden ytimeen! Artikkelissa esittelemme Service Manager Minnan roolin etävastaanottopisteiden suunnittelussa ja käyttöönottoprosessissa. Minna varmistaa tarvittavat tiedot, osaamisen ja laitteet ennen toiminnan käynnistämistä. Yhteistyö palveluntilaajan kanssa on keskeistä ja tavoitteena on suunnitella palvelukonsepti sekä käyttöönottoprosessi nykyistä toimintaa tukeviksi. Luottamuksellinen yhteistyö on etusijalla, ja Dicure on valmis ratkaisemaan haasteet.

20.12.2023

Hyvinvointialueiden kehittäminen vaatii tiiviimpää vuoropuhelua ja rohkeampia valintoja – Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turusen toiveet vuodelle 2024

Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen toivoo hyvinvointialueilta avoimempaa mieltä ja valmiutta uusiin käytäntöihin investoimiseen. Millaisia päätöksiä onnistuneiden palveluiden ja palvelukanavien suunnittelu edellyttää hyvinvointialueilta vuonna 2024? Lue Dicuren toimitusjohtajan, Jouni Turusen, terveiset hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille!

 

 

13.12.2023

Lääkäripäivät 24.-26.1.2024 Helsingin Messukeskus

Tule tapaamaan meitä Helsingin valtakunnallisille Lääkäripäiville! 

 

 

14.11.2023

Dicurelaiset esittelyssä: Toimitusjohtaja Jouni Turunen

“Pidän tärkeänä sitä, että lääkäreiden saatavuus osana sote-palveluja voidaan säilyttää myös syrjäisemmillä paikkakunnilla. Jos pienet yksiköt ajetaan alas, asiakkaat joutuvat matkustamaan kasvu- ja maakuntakeskuksiin palvelua saadakseen”, Dicuren toimitusjohtaja Jouni Turunen painottaa haastattelussaan.